Overzicht Ruimtelijke Plannen


Dossier

Weert
Bergerothweg 81A en 81B Stramproy
NL.IMRO.0988.BPBergerothweg81abBekijk plan in planviewer
Bestemmingsplan
vastgesteld
-

planfase aangeboden op 07-12-2018
Ingevuld op 15-03-2019 21:57
Voorontwerp

NL.IMRO.0988.BPBergerothweg81ab-Bekijk plan in planviewer
23-01-2019
-

planfase aangeboden op 07-12-2018
Ingevuld op 15-03-2019 21:57
Ontwerp

NL.IMRO.0988.BPBergerothweg81ab-ON01Bekijk plan in planviewer
http://www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nlGa naar locatie bestanden
Wonen
23-01-2019
Ontwerp bestemmingsplan ‘Bergerothweg 81A en 81B Stramproy’, Weert Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 13 december 2018 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 23 januari 2019, bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Bergerothweg 81A en 81B Stramproy’ met bijbehorende toelichting en het ontwerp vaststellingsbesluit. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden. Ligging plangebied en strekking bestemmingsplan ‘Bergerothweg 81A en 81B Stramproy’ Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van twee ruimte voor ruimte woningen aan het Bergerothweg, tussen de huisnummers 81 en 83 te 6039 AL Stramproy. Raadplegen, indienen zienswijze Het ontwerp bestemmingsplan met het ontwerp raadsbesluit en bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via: www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPBergerothweg81ab-ON01. Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (13 december 2018 tot en met 23 januari 2019) kunnen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 221. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen. Vervolgprocedure De gemeenteraad zal een besluit nemen over vaststelling van het plan. De zienswijzen betrekking hebbende op het ontwerp bestemmingsplan zullen bij de besluitvorming worden betrokken. Nadat de gemeenteraad zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Bergerothweg 81A en 81B Stramproy’ kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan is ingediend. Weert, 12 december 2018 Burgemeester en wethouders van Weert, G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans gemeentesecretaris, burgemeester,

planfase aangeboden op 15-03-2019
Ingevuld op 15-03-2019 21:57
Vastgesteld

NL.IMRO.0988.BPBergerothweg81ab-VA01Bekijk plan in planviewer
http://www.weert.nl en www.ruimtelijkeplannen.nlGa naar locatie bestanden
Wonen
02-05-2019
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bergerothweg 81A en 81B Stramproy’, Weert Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 21 maart 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 1 mei 2019, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Bergerothweg 81A en 81B Stramproy’ met bijbehorende toelichting en vastgestelde raadsbesluit. Dit plan is op 13 maart 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te vinden op www.weert.nl/openingstijden. Het betreft de bekendmaking op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen). Ligging plangebied en strekking bestemmingsplan ‘Bergerothweg 81A en 81B Stramproy’ Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van twee ruimte voor ruimte woningen aan het Bergerothweg, tussen de huisnummers 81 en 83 te 6039 AL Stramproy. De wijziging heeft betrekking op de situering van de bouwvlakken. Deze zijn bij de vaststelling ca. 3,7 m naar achter verschoven, zodat de woningen in dezelfde rooilijn komen te liggen als de naastliggende woning op nummer 81. Raadplegen. Het bestemmingsplan, met inbegrip van bijbehorende stukken is digitaal raadpleegbaar via de websites www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPBergerothweg81ab-VA01 (bestemmingsplan ‘Bergerothweg 81A en 81B Stramproy’). Het bestemmingsplan kan, met inbegrip van de bijbehorende stukken, analoog (op papier) worden ingezien bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101. Beroepsmogelijkheden Tegen het besluit van de raad van 13 maart 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan kan schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door: • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan geen zienswijze naar voren hebben gebracht; • belanghebbenden, voor zover het beroep betrekking heeft op wijzigingen die door de gemeenteraad in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht. Voor zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl onder Ruimtelijke ordeningskamer. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor meer informatie. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (dus tot en met 2 mei 2019). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit (dus in dit geval op 22 maart 2019). Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet op. Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake een bestemmingsplan is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het betreffende bestemmingsplan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. Weert, 20 maart 2019 Burgemeester en wethouders van Weert, G. Brinkman A.A.M.M Heijmans gemeentesecretaris burgemeester

disclaimer  |  privacy statement  |  ontwikkeling door i-Minded