Overzicht Ruimtelijke Plannen


Dossier

Weert
Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021
NL.IMRO.0988.SVWonenMLBekijk plan in planviewer
Structuurvisie
in voorbereiding
-

planfase aangeboden op 01-03-2019
Ingevuld op 01-03-2019 12:54
Voorontwerp

NL.IMRO.0988.SVWonenML-Bekijk plan in planviewer
17-04-2019
-

planfase aangeboden op 01-03-2019
Ingevuld op 01-03-2019 12:54
Ontwerp

NL.IMRO.0988.SVWonenML-ON01Bekijk plan in planviewer
http://www.ruimtelijkeplannen.nl en www.weert.nl/structuurvisiesGa naar locatie bestanden
Wonen
17-04-2019
Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 7 maart 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 17 april 2019, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt de ontwerp-Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden. Ligging plangebied en strekking ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 De structuurvisie heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Weert. In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van het beleidsveld ‘Wonen’ voor de korte termijn (2018 tot en met 2021) en met een doorkijk naar de lange termijn vastgelegd. Om de regio Midden-Limburg aantrekkelijk te houden, moet duurzaam worden geïnvesteerd in de toekomst. Deels betekent dit het behouden van het goede, deels betekent dit inzetten op verandering en verbetering. De opgave richt zich niet meer volledig op kwantitatieve groei maar meer en meer op kwalitatieve groei. De ontwerp Structuurvisie geeft richting aan de kwalitatieve en kwantitatieve opgave waar de gemeenten woningbouw de komende jaren wenselijk vindt en de wijze waarop het aantal woningbouwplannen wordt afgestemd op de behoefte. Dit betekent dat er keuzes gemaakt worden over waar wel en waar geen woningen meer gewenst zijn. Niet uit te sluiten is dat binnen de planperiode van de Structuurvisie ook directe bouwmogelijkheden moeten komen te vervallen. De ontwerp Structuurvisie heeft overigens geen directe rechtsgevolgen, bestemmingsplannen hebben dat wel. Raadplegen, indienen zienswijze Met betrekking tot de ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 kan gedurende voornoemde periode door eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Het plan is digitaal raadpleegbaar via de websites www.weert.nl/structuurvisies en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.SVWonenML-ON01. Het is niet mogelijk per e-mail een zienswijze in te dienen. Vervolgprocedure Het college van burgemeester en wethouders stelt een Eindverslag inspraak vast met betrekking tot de ingekomen zienswijzen, dat ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraad. De gemeenteraad zal vervolgens een besluit nemen over de vaststelling van de visie. Hiertegen staat geen bezwaar of beroep open. Weert, 6 maart 2019 Burgemeester en wethouders van Weert, de secretaris, de burgemeester,

disclaimer  |  privacy statement  |  ontwikkeling door i-Minded