Overzicht Ruimtelijke Plannen


Dossier

Weert
Julianastraat 26
NL.IMRO.0988.PBJulianastraat26Bekijk plan in planviewer
Omgevingsvergunning
vastgesteld
-

planfase aangeboden op 01-03-2019
Ingevuld op 09-05-2019 18:03
Voorontwerp

NL.IMRO.0988.PBJulianastraat26-Bekijk plan in planviewer
17-04-2019
-

planfase aangeboden op 01-03-2019
Ingevuld op 09-05-2019 18:03
Ontwerp

NL.IMRO.0988.PBJulianastraat26-ON01Bekijk plan in planviewer
http://www.ruimtelijkeplannen.nl en www.omgevingsvergunningen.nlGa naar locatie bestanden
Geen belang
17-04-2019
Ontwerp omgevingsvergunning ‘Julianastraat 26 Stramproy’, Weert Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 7 maart 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 17 april 2019, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt de ontwerp omgevingsvergunning ‘Julianastraat 26 Stramproy’ met bijbehorend ontwerp besluit en stukken. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden. Ligging plangebied en strekking omgevingsvergunning ‘Julianastraat 26 Stramproy’ Het plangebied ligt aan de Julianastraat 26 te 6039 AJ Stramproy. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het bouwen van 10 appartementen en het verplaatsen van de uitweg. Raadplegen, indienen zienswijze. De ontwerp omgevingsvergunning ‘Julianastraat 26 Stramproy’ met bijbehorende stukken, is digitaal raadpleegbaar via de websites www.weert.nl/omgevingsvergunningen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBJulianastraat26-ON01. Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (7 maart 2019 tot en met 17 april 2019) kunnen ten aanzien van de ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Bij een zienswijze dient het onderdeel van de ontwerp omgevingsvergunning waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 221. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen. Vervolgprocedure Het college van burgemeester en wethouders zal een besluit nemen over het verlenen van de vergunning. De zienswijzen betrekking hebbende op de ontwerp omgevingsvergunning zullen bij de besluitvorming worden betrokken. Nadat het college van burgemeester en wethouders zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht. Voorts wordt het besluit algemeen bekend gemaakt via publicatie en kan tegen de omgevingsvergunning, door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Rechtbank Limburg. Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen tegen dit besluit, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen de desbetreffende ontwerp omgevingsvergunning is ingediend. Weert, 6 maart 2019 Burgemeester en wethouders van Weert, G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans gemeentesecretaris, burgemeester,

planfase aangeboden op 09-05-2019
Ingevuld op 09-05-2019 18:03
Vastgesteld

NL.IMRO.0988.PBJulianastraat26-VA01Bekijk plan in planviewer
http://www.weert.nl/omgevingsvergunningen en www.ruimtelijkeplannen.nlGa naar locatie bestanden
Geen belang
27-06-2019
Verleende omgevingsvergunning ‘Julianastraat 26 Stramproy’, Weert Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij op 8 mei 2019 de omgevingsvergunning (uitgebreid) ‘Julianastraat 26 Stramproy’ hebben verleend. Ligging plangebied en strekking omgevingsvergunning ‘Julianastraat 26 Stramproy’ Het plangebied ligt aan de Julianastraat 26 te 6039 AJ Stramproy. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het bouwen van 10 appartementen en het verplaatsen van de uitweg. Raadplegen De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, is digitaal raadpleegbaar via de websites www.weert.nl/omgevingsvergunningen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBJulianastraat26-VA01. Beroep Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (17 mei 2019 tot en met 27 juni 2019). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Post¬bus 950, 6040 AZ Roermond. Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van genoemde rechtbank is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Weert, 15 mei 2019 Burgemeester en wethouders van Weert, G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans gemeentesecretaris, burgemeester,

disclaimer  |  privacy statement  |  ontwikkeling door i-Minded