Overzicht Ruimtelijke Plannen


Dossier

Weert
Diesterbaan 31
NL.IMRO.0988.BPDiesterbaan31Bekijk plan in planviewer
Bestemmingsplan
in voorbereiding
-

planfase aangeboden op 08-03-2019
Ingevuld op 08-03-2019 17:30
Voorontwerp

NL.IMRO.0988.BPDiesterbaan31-Bekijk plan in planviewer
24-04-2019
-

planfase aangeboden op 08-03-2019
Ingevuld op 08-03-2019 17:30
Ontwerp

NL.IMRO.0988.BPDiesterbaan31-ON01Bekijk plan in planviewer
http://www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nlGa naar locatie bestanden
Bodem, afval en milieu, Wonen
24-04-2019
Ontwerp bestemmingsplan ‘Diesterbaan 31’, Weert Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 14 maart 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 24 april 2019, bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Diesterbaan 31’ met bijbehorende toelichting en het ontwerp vaststellingsbesluit. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden. Ligging plangebied en strekking bestemmingsplan ‘Diesterbaan 31’ Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het voormalige mobilisatiecomplex tot 43 bouwkavels voor ruimte voor ruimte woningen, inclusief de bijbehorende infrastructuur en met respect voor de aanwezige groenstructuur. Raadplegen, indienen zienswijze Het ontwerp bestemmingsplan met het ontwerp raadsbesluit en bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via: www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPDiesterbaan31-ON01. Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (14 maart 2019 tot en met 24 april 2019) kunnen ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 221. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen. Vervolgprocedure De gemeenteraad zal een besluit nemen over vaststelling van het plan. De zienswijzen betrekking hebbende op het ontwerp bestemmingsplan zullen bij de besluitvorming worden betrokken. Nadat de gemeenteraad zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Diesterbaan 31’ kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan is ingediend. Weert, 13 maart 2019 Burgemeester en wethouders van Weert, G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans gemeentesecretaris, burgemeester,

disclaimer  |  privacy statement  |  ontwikkeling door i-Minded