Overzicht Ruimtelijke Plannen


Dossier

Weert
Omgevingsvergunning Bocholterweg 160
NL.IMRO.0988.PBBocholterweg160Bekijk plan in planviewer
Omgevingsvergunning
deels in werking
-

planfase aangeboden op 21-11-2012
Ingevuld op 16-01-2013 09:56
Voorontwerp

NL.IMRO.0988.PBBocholterweg160-ON01Bekijk plan in planviewer
02-01-2013
-

planfase aangeboden op 21-11-2012
Ingevuld op 16-01-2013 09:56
Ontwerp

NL.IMRO.0988.PBBocholterweg160-Bekijk plan in planviewer
Geen belang
02-01-2013
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 22 november 2012 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 2 januari 2013, bij het loket Ruimtelijke Zaken in het stadhuis, Beekstraat 54, ter inzage ligt de ontwerp omgevingsvergunning Bocholterweg 160 met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing en tekeningen. Het plan heeft betrekking op het verbouwen van een woning tot een inhoud van 711 m³ en het inpandig realiseren van een afhankelijke woonruimte. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBBocholterweg160-ON01. Het plan ligt tevens ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Wilhelminasingel 250 te Weert en is digitaal raadpleegbaar via www.weert.nl/omgevingsvergunningen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen met betrekking tot het plan kunnen door eenieder gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, Postbus 950 te 6000 AZ Weert. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wenst te brengen kunt u een afspraak maken via tel. 0495-575 221.

planfase aangeboden op 16-01-2013
Ingevuld op 16-01-2013 09:56
Vastgesteld

NL.IMRO.0988.PBBocholterweg160-VA01Bekijk plan in planviewer
http://www.weert.nl/omgevingsvergunningen en www.ruimtelijkeplannen.nlGa naar locatie bestanden
Geen belang
28-02-2013
Burgemeester en wethouders van Weert maken op grond van het bepaalde in artikel 3.13 Wabo bekend dat zij op 11 januari 2013 de Omgevingsvergunning (uitgebreid) Bocholterweg 160 hebben verleend. Het besluit ligt ter inzage vanaf 17 januari 2013 totdat de beroepstermijn is verstreken. De vergunning heeft betrekking op het verbouwen van een woning tot een inhoud van 711 m³ en het inpandig realiseren van een afhankelijke woonruimte. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBBocholterweg160-VA01. Het plan ligt ter inzage bij de balie Ruimtelijke Zaken in het stadhuis, Beekstraat 54 en in de openbare bibliotheek aan de Wilhelminasingel 250 te Weert. Het plan is digitaal raadpleegbaar via www.weert.nl/omgevingsvergunningen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit gedurende een termijn van zes weken beroep instellen. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Rechtbank te Roermond, sector Bestuursrecht, Post¬bus 950, 6040 AZ Roermond. Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van genoemde rechtbank is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Weert, 16 januari 2013

disclaimer  |  privacy statement  |  ontwikkeling door i-Minded