Overzicht Ruimtelijke Plannen


Dossier

Weert
Bestemmingsplan Sporthalgebied Leuken
NL.IMRO.0988.BPSporthalLeukenBekijk plan in planviewer
Bestemmingsplan
vastgesteld
-

planfase aangeboden op 12-03-2013
Ingevuld op 02-07-2013 17:28
Voorontwerp

NL.IMRO.0988.BPSporthalLeuken-Bekijk plan in planviewer
24-04-2013
-

planfase aangeboden op 12-03-2013
Ingevuld op 02-07-2013 17:28
Ontwerp

NL.IMRO.0988.BPSporthalLeuken-ON01Bekijk plan in planviewer
http://www.weert.nl en www.ruimtelijkeplannen.nlGa naar locatie bestanden
Geen belang
24-04-2013
Ontwerp bestemmingsplan ‘Sporthalgebied Leuken’, Weert Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 14 maart 2013 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 24 april 2013, bij de balie Ruimtelijke Zaken in het stadhuis, Beekstraat 54, ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Sporthalgebied Leuken’ met bijbehorende toelichting. Het plan ligt tevens ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Wilhelminasingel 250 te Weert en is digitaal raadpleegbaar via: www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. De identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.BPSporthalLeuken-ON01. Het bestemmingsplan ‘Sporthalgebied Leuken’ heeft betrekking op de actualisatie van het geldende bestemmingsplan voor de locatie van het sporthalgebied Leuken, waarbij de gebruiksmogelijkheden worden verruimd. Schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen met betrekking tot de bestemmingsplannen kunnen door een ieder gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij de gemeenteraad van Weert, Postbus 950 te 6000 AZ Weert. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wenst te brengen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 221. Weert, 13 maart 2013 Burgemeester en wethouders van Weert, de secretaris, de burgemeester,

planfase aangeboden op 02-07-2013
Ingevuld op 02-07-2013 17:28
Vastgesteld

NL.IMRO.0988.BPSporthalLeuken-VA01Bekijk plan in planviewer
http://www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nlGa naar locatie bestanden
Geen belang
16-08-2013
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Sporthalgebied Leuken’, Weert Burgemeester en wethouders van Weert maken op grond van artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 26 juni 2013 het bestemmingsplan ‘Sporthalgebied Leuken’ met bijbehorende toelichting ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Sporthalgebied Leuken’ heeft betrekking op de actualisatie van het geldende bestemmingsplan voor de locatie van het sporthalgebied Leuken, waarbij de gebruiksmogelijkheden worden verruimd. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.BPSporthalLeuken-VA01. Het plan met bijbehorende stukken ligt vanaf 4 juli 2013 ter inzage bij de balie Ruimtelijke Zaken in het stadhuis, Beekstraat 54 en in de openbare bibliotheek aan de Wilhelminasingel 250 te Weert. Het plan is digitaal raadpleegbaar via www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrecht¬spraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA ’s-Gravenhage. Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke ordening in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit van het plan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Weert, 3 juli 2013 Burgemeester en wethouders van Weert, de secretaris, de burgemeester,

disclaimer  |  privacy statement  |  ontwikkeling door i-Minded